Καταστατικό Συλλόγου

Το καταστατικό του Συλλόγου με την επωνυμία:

<<ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΔΙΑΤΡΩΝ - ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ - ΠΟΔΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΕΛΛΑΔΟΣ>>

εγκρίθηκε δυνάμει της 548/2014 διαταγής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 30398 στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών 5/12/2014. Το παρόν αποτελείται από 25 άρθρα.
Για περισσότερες πληροφορίες,

Επικοινωνήστε με τον σύλλογο