Το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η βλάβη που προκαλείται όταν η παροχή του αίματος σε μία περιοχή του εγκεφάλου σταματήσει, οπότε τα κύτταρα που δεν παίρνουν οξυγόνο πεθαίνουν.

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να είναι ελαφρύ ή πολύ σοβαρό και τα αποτελέσματά του προσωρινά ή μόνιμα. Τα κύρια συνοδά προβλήματα της ημιπληγίας είναι η αφασία, η απραξία, οι οπτικές και οι αισθητικές διαταραχές και η σπαστικότητα.

Η σπαστικότητα εμφανίζεται στους μυς που λειτουργούν ενάντια στη βαρύτητα και ιδιαίτερα στους εκτατικούς μυς του κάτω άκρου και στους καμπτικούς μυς του άνω άκρου.

Ο ρόλος του ποδιάτρου έγκειται στην βελτίωση και στην θεραπευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων πάσης φύσεως του άκρου ποδός που είναι αποτέλεσμα της ημιπληγίας.