Η κοιλοποδία (pes cavus), ή γαμψοποδία (claw foot) χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλή έσω ποδική καμάρα και σε βαρύτερες περιπτώσεις από πολύ μεγάλη επιμήκη ποδική καμάρα, που έχει ως αποτέλεσμα τη βράχυνση του άκρου ποδός.